Plan op regelmatige tijdstippen momenten om de vooruitgang te meten.

 • Spreek af hoe, wanneer en hoe vaak evaluaties zullen doorgaan. Leg vast wie er bij de evaluaties betrokken moet worden.
 • Wacht niet tot formele evaluatiemomenten om zelf een stand van zaken op te maken. Hou tussentijds ook zelf de vinger aan de pols.
 • Ga tijdens evaluatiemomenten na in hoeverre je oorspronkelijke doelstelling al is bereikt. Stuur bij indien nodig.
Denk vóór dat je gaat evalueren goed na waarom je wil evalueren. Waartoe moet de evaluatie leiden? Wat moet er met de resultaten gebeuren? Wie moet er iets mee doen? Wil jij ze ook zelf gebruiken? En zo ja, waarvoor?

Spreek af wanneer en hoe vaak evaluaties doorgaan

 • Vraag om een periodieke rapportage met een verslag van de uitgevoerde acties.
 • Voer evaluaties slechts uit wanneer ze zinvol zijn. Vergader niet om te vergaderen. Maar wacht ook niet te lang zodat eventuele bijsturingen mogelijk blijven.
 • Toets de vooruitgang af aan de vooropgestelde timing.

Bepaal hoe er geëvalueerd zal worden

 • Denk na welke manier van evalueren in jullie situatie het best geschikt is: houd je het binnen het sociaal overleg? Maak je gebruik van enquêtes of vragenlijsten? Is werkoverleg een geschikte formule? Of liever gesprekken of interviews afnemen met betrokken werknemers? Is het zinvol om een aparte werkgroep op te richten?
 • Op welke basis zullen jullie evalueren? Op basis van jullie eigen aanvoelen? Of is het zinvol om ook werknemers te bevragen? Mondeling of liever schriftelijk? Kunnen cijfergegevens nuttige informatie opleveren? EFI-gegevens? Of documenten die je via de ondernemingsraad of het comité kan (laten) opvragen? Rapporten van de preventie-adviseur?
 • Is er specifieke aandacht nodig om de evaluatie in een vertrouwelijke sfeer of omgeving te laten doorgaan? Zorg dat de evaluatie correct kan verlopen en ook minder goede aspecten van de verandering boven water kunnen komen.

Leg vast wie er bij de evaluatie moet worden betrokken

 • Wie is de trekker van de evaluatie? Wie neemt het initiatief?
 • Wie neemt deel aan de evaluatie? Wie zal er worden gehoord? Enkel de mening van de directie? En werknemersvertegenwoordigers? Of ook werknemers zelf? Allemaal, een steekproef, of een specifieke dienst of afdeling?

Ga tijdens evaluatiemomenten na in hoeverre je oorspronkelijke doelstelling al is bereikt

 • Bespreek tijdens evaluaties niet alleen de voortgang van de acties. Ga ook na of de uitgevoerde acties tot de gewenste resultaten leiden. Bieden de maatregelen effectief een antwoord op de problemen die jij oorspronkelijk wou aanpakken?
 • Wees alert voor ongewenste negatieve effecten. Stuur bij waar nodig.