Gebruik vragenlijsten, enquêtes of andere bestaande instrumenten.

  • Gebruik vragen uit bestaande vragenlijsten of enquêtes als inspiratie om werknemers mondeling te bevragen over werkbaar werk.
  • Voer zelf een enquête uit bij werknemers. Dat kan nuttige informatie opleveren.
  • Besef dat werknemers die een vragenlijst invullen verwachten dat er iets met hun antwoorden wordt gedaan.
  • Vraag je werkgever niet om een bevraging van werknemers te organiseren als hij/zij niet bereid is om nadien iets met de resultaten te doen.

Checklist ‘Werkbaar werk in jouw onderneming?’

Deze checklist werd ontwikkeld in het kader van het project A-Label door de betrokken vakbonden en de Stichting Innovatie & Arbeid. De vragenlijst behandelt achtereenvolgens: werkstress, veiligheid en gezondheid, leermogelijkheden, combinatie werk-privé, en werk- en inkomenszekerheid. Deze checklist is een handig hulpmiddel om:
  • in vraag te stellen of jobs in de onderneming werkbaar zijn;
  • te discussiëren waar de werkbaar-werk-knelpunten precies zitten en hoe ze kunnen worden aangepakt;
  • inspiratie op te doen om ‘werkbaar werk’ concreet bespreekbaar te maken.

Naar de checklist 'werkbaar werk in jouw onderneming?'


Vragenlijst over werkbaarheid (VOW/QFT)

Deze vragenlijst werd ontwikkeld in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO ) en wordt gebruikt en gepromoot door het Ervaringsfonds. De VOW-QFT vragenlijst peilt naar hoe werknemers het evenwicht ervaren tussen hun eigen kenmerken en de eisen waarmee ze worden geconfronteerd. De vragenlijst behandelt achtereenvolgens: psychosociale factoren, fysieke arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, werkcapaciteit en blijf-intentie.
Het is een wetenschappelijk instrument om werkbaarheidsknelpunten in de onderneming op te sporen. De vragenlijst is in eerste instantie bedoeld voor mensen die professioneel bezig zijn met gezondheid op het werk. Het resultaat is een gedetailleerd rapport met concrete knelpunten dat als basis moet dienen voor maatregelen om de werkbaarheid te verbeteren.

Naar de vragenlijst over werkbaarheid (VOW/QFT)


Vragenlijst over het werkvermogen

Deze vragenlijst werd oorspronkelijk in Finland ontwikkeld maar wordt vandaag wereldwijd toegepast (WAI – Work Ability Index). De vragenlijst peilt naar de mate waarin een werknemer in staat is om zijn/haar huidige werk uit te (blijven) oefenen en stelt in vraag hoe dit ‘werkvermogen’ wordt beïnvloed door zowel fysieke en mentale capaciteiten van de betrokkene als door de specifieke arbeidssituatie waarin hij/zij zich bevindt. Het is een hulpmiddel om de inzetbaarheid van werknemers op langere termijn te voorspellen.
De vertaling van de vragenlijst gebeurde in het kader van het project A-Label. Deze Nederlandstalige versie is niet wetenschappelijk gevalideerd. Gebruik ze dus enkel als inspiratiebron voor geschikte vragen binnen je verder onderzoek.

Naar de vragenlijst over het werkvermogen

Meer instrumenten? Bekijk de volgende websites: